Održana sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona

Održana sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona

Druga redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održana je danas u Mostaru na kojoj je razmatrano više bitnih dokumenata.

Poslanici su usvojili Izmjene i dopune Budžeta HNK za 2022. godinu u iznosu od 325.500.000,00 KM. U Izmjenama je, između ostalog, planirano i 6 miliona KM na ime dodatne podrške zaposlenicima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. U Izmjenama i dopunama Budžeta HNK također je planirano dodatnih 3 miliona KM na ime podrške domovima zdravlja u HNK.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanskog kantona. Razlozi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanskog kantona sadržani su u činjenici da je potrebno policijskom komesaru i zamjeniku policijskog komesara dodijeliti različite činove u skladu ovlastima koja su im data u rukovođenju Upravom policije MUP-a HNK, zakonskim i podzakonskim propisima i to policijskom komesaru čin „glavnog generalnog inspektora policije“, a zamjeniku policijskog komesara čin „generalnog inspektora policije“.

Skupština je dala saglasnost na Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK. Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu (Rebalans II) planirani su ukupni rashodi u iznosu od 164.721.000 KM, što je 12.650.000 KM ili 8,32% vi5e u odnosu na Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2022. godinu (Rebalans I). Planirani rashodi sastoje se od tekućih izdataka, kapitalnih rashoda i tekuće rezerve.

Skupština HNK je razmatrala i prihvatila Nacrt Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2022. godinu u iznosu oko 318 miliona KM, što je za oko 3 miliona KM više od Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. Nakon sadržajne rasprave i kvalitetnih prijedloga zastupnika, Skupština će iste dostaviti Vladi HNK, kako bi se razmotrili i u skladu sa mogućnostima ugradili u Prijedlog Budžeta HNK za 2022.

Prihvaćen je Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2022. godinu.

Usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2022. godini za realizovanje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Usvojen je i Zaključak kojim se zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja HNK da za sve osiguranike koji su u dijagnostičkoj potrebi za potvrđivanje  sumnje na karcinom ili su ranije potvrđeni da boluju od malignih bolesti, hitno osigura pristup dijagnostičkim pretraga u roku ne dužem od 30 dana te da zbog sve duže liste čekanja, nedostajućih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, Skupština HNK zadužuje ZZO HNK da omogući potpunu refundaciju dijagnostika (CT, MR, PETCT i druge dijagnostike) koje su nužne u obradi i utvrđivanju oboljenja od malignih bolesti u slučaju kad ih ne mogu ostvariti na teret svog redovnog zdravstvenog osiguranja, a koje učine u registrovanim zdravstvenim ustanovama sa područja HNK.

Previous Osmorka pridaje sebi moći kojih realno nema

Povežimo se

Logo banner - SDA HNK bijeli

Rade Bitange 12, 88104 Mostar,
Bosna i Hercegovina

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Newsletter

Prijavite se i na Vašu Email adresu će stizati informacije o aktivnostima kandidata SDA HNK.

Stranka demokratske akcije HNK © 2024. Sva prava pridržana.