Statut Stranke demokratske akcije

24.07.2020. - In Statut

Na osnovu člana 26. Statuta Stranke demokratske akcije 7. Kongres Stranke demokratske akcije održan u Sarajevu dana 14.09.2019. godne u Sarajevu, donosi:

STATUT STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Statutom Stranke demokratske akcije (u daljem tekstu: Statut) uređuju se i utvrđuju: Opće odredbe; ciljevi SDA i način njihovog ostvarivanja; predstavljanje SDA, naziv, sjedište, znak, pečat, javnost rada; članstvo; odlučivanje i trajanje mandata; organizaciona struktura i organi SDA; kandidovanje, učešće predstavnika SDA u vlasti; izbori u SDA; djelovanje članova SDA u inostranstvu; priznanja; materijalno-finansijsko poslovanje; teritorijalna zastupljenost, ravnopravnost i multietničnost; prestanak rada SDA; završne odredbe, kao i druga pitanja od značaja za članstvo i djelovanje SDA.

Član 2.

SDA je narodna stranka političkog centra, otvorena za sve građane Bosne i Hercegovine, čija su načela, ciljevi i organizacija utvrđeni Statutom i Programom SDA. SDA djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, a neke oblike svoga djelovanja može proširiti i na prostore na kojima živi bosanskohercegovačko iseljeništvo, a u skladu sa odgovarajućim propisima tih zemalja.

Član 3.

Gramatička terminologija u ovom Statutu odnosi se na oba pola.

II. CILJEVI SDA I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA

Član 4.

Ciljevi SDA utvrđuju se Programom SDA.

Program SDA podrazumijeva dokument usvojen na Kongresu.

Ciljevi SDA posebno obuhvataju:

 • očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine, kao i nepovredivosti njenih granica,
 • zalaganje za punopravno uključivanje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO, kao i druge evropske i svjetske asocijacije i organizacije,
 • razvoj demokratije u društvenom i političkom životu i funkcionisanje pravne države,
 • uvažavanje i poštivanje, te zalaganje za unapređenje osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda čovjeka i građanina u skladu sa međunarodnim dokumentima kojima se definiše ova oblast,
 • dalji razvoj SDA kao snažne demokratske političke partije koja će biti lider pozitivnih promjena u bosanskohercegovačkom društvu i državi.
 • očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995., te očuvanje vrijednosti antifašizma, što uključuje, ali se ne ograničava, na zakonsku zabranu negiranja holokausta i genocida,
 • ostvarivanje socijalne i nacionalne ravnopravnosti konstitutivnih naroda i građana i njihovih kolektiviteta na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine,
 • podršku kulturnim institucijama i nevladinim organizacijama koje rade na afirmaciji tradicije, kulture i identiteta Bošnjaka,
 • afirmaciju bosanskog identiteta kao zajedničkog identiteta svih građana Bosne i Hercegovine, uz očuvanje etničkih posebnosti,
 • slobodnu aktivnost vjerskih zajednica zasnovanu na autonomiji i vjerskim slobodama građana,
 • zalaganje za prava Bošnjaka u drugim državama regiona,
 • razvijanje saradnje i jačanje veza sa BH iseljeništvom,
 • borbu protiv svih oblika diskriminacije i socijalne isključenosti,
 • poštivanje rodne ravnopravnosti,
 • unapređivanje socijalnih prava,
 • unapređivanje prava iz radnog odnosa i uslova rada u realnom sektoru,
 • dosljedno provođenje principa tržišne ekonomije čije će pozitivne rezultate uživati svi građani Bosne i Hercegovine,
 • borbu protiv svih oblika kriminaliteta,
 • ravnomjeran regionalni razvoj, podrška povratničkim zajednicama i razvoj ruralnih sredina,
 • afirmaciju mladih i intenziviranje njihovog učešća u javnom i društvenom životu, i
 • odgoj i obrazovanje u skladu sa tradicijom i savremenim potrebama bosanskohercegovačkog društva.

Član 5.

SDA svoje programske ciljeve ostvaruje poštujući princip demokratije, kao i standarde političkog djelovanja u modernim društvima.

Programske ciljeve SDA ostvaruje učešćem na parlamentarnim izborima, u organima vlasti, saradnjom sa političkim i nevladinim organizacijama i udruženjima građana, pojedincima, učestvujući u oblikovanju javnog mnijenja, kao i drugim oblicima demokratskog parlamentarnog i vanparlamentarnog djelovanja.

Član 6.

Po svojim programskim opredjeljenjima SDA pripada grupaciji Evropske narodne stranke (engl. European People's Party – EPP).

SDA se može uključiti i u druge asocijacije i saveze narodne orijentacije, na regionalnom i širem nivou radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Odluku o pristupanju donosi Glavni odbor SDA, na prijedlog Predsjedništva SDA.

III. PREDSTAVLJANJE SDA, NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK, PEČAT I JAVNOST RADA

Član 7.

SDA ima svojstvo pravnog lica.

SDA u javnom i političkom životu predstavlja i zastupa Predsjednik SDA, u skladu sa ovim Statutom i propisima Bosne i Hercegovine.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika SDA, SDA predstavlja i zastupa jedan od potpredsjednika kojeg odredi Predsjednik SDA.

Član 8.

Naziv Stranke je: STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE.

Skraćeni naziv Stranke demokratske akcije je: SDA.

U skladu sa važećim propisima, naziv SDA se može koristiti na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini i jednom ili više stranih jezika.

Sjedište SDA je u Sarajevu.

Član 9.

SDA ima pečat.

Pečat SDA je okruglog oblika promjera 50 mm sa amblemom u sredini i tekstom ispisanim u koncentričnim krugovima: “Stranka demokratske akcije”.

Osim pečata iz stava 2. ovog člana pečat imaju i niži organi i organizacije SDA (kantonalne, regionalne i općinske organizacije), okruglog oblika promjera 30 mm sa tekstom ispisanim u koncentričnim krugovima: “Stranka demokratske akcije” i nazivom organa/organizacije sa amblemom SDA u sredini.

Za potrebe rada SDA može imati i druge pečate i štambilje. Sadržaj pečata, broj pečata, davanje odobrenja za izradu pečata, upotreba pečata, način vođenja evidencije o izdatim pečatima, način uništenja i druga pitanja od značaja za izradu i korištenje pečata i štambilja uredit će se posebnom odlukom Predsjedništva SDA.

Član 10.

SDA ima znak (amblem), zastavu i svečanu pjesmu.

Znak (amblem) SDA je kompozicija i kombinacija polumjeseca i stiliziranog ljiljana ispred tri slova koja označavaju skraćeni naziv Stranke demokratske akcije – SDA – u različitim bojama. Ispod slova i sa početkom kod lijeve donje ivice slova «D» , a sa krajem kod donje desne ivice slova „A“ manjim štampanim slovima ispisan je puni naziv STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE.

Zastava SDA je zeleno-bijele boje sa slovima skraćenog naziva – SDA – na polju bijele boje. Odnos širine i dužine je jedan prema dva. Boje zastava su poredane vodoravno; zelena, bijela i ponovo zelena, a odnos širine boje je 1:3:1 (zeleno-bijela-zelena).

SDA kao svečanu pjesmu koristi – “Ja sin sam tvoj”. Za potrebe izbornih kampanja i drugih manifestacija mogu se koristiti i druge prigodne pjesme.

Član 11.

Grafički standardi za izradu, način upotrebe znaka, zastave i svečane pjesme, kao i druga pitanja u vezi sa ovim uredit će se posebnom odlukom koju donosi Glavni odbor.

Član 12.

Rad SDA i njenih organa je javan.

Javnost rada ostvaruje se na sjednicama i sastancima organa SDA, javnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima i na druge načine uz prisustvo javnosti.

Izuzetno, organi SDA mogu ograničiti ili isključiti javnost kada se procijeni da za to postoje opravdani razlozi.

Javnost rada ostvaruje se i redovnim obavještavanjem članstva i javnosti o svim bitnim pitanjima vezanim za rad SDA putem konferencija za medije, izjava, saopštenja, informisanjem javnosti putem internet stranice i društvenih mreža.

IV. ČLANSTVO

Član 13.

Članom SDA može postati svaki punoljetan građanin. Potpisivanjem pristupnice SDA čime prihvata Statut, Program i Etički kodeks SDA, pod uslovom da nije član druge političke stranke i čiju pristupnicu potvrdi nadležni organ.

Prava i obaveze članovi SDA ostvaruju u općinskoj/gradskoj i organizaciji SDA Brčko distrikta BiH, prema njihovom mjestu prebivališta.

Način organizovanja i djelovanja članova SDA u inostranstvu uredit će se posebnom odlukom Glavnog odobora SDA.

Član 14.

Pristupnica se odmah dostavlja na potvrdu općinskom/gradskom ili Izvršnom odboru SDA Brčko distrikta BiH, prema mjestu prebivališta lica koje želi postati članom SDA, koji će ukoliko smatra da za to nema smetnji, potvrditi pristupnicu (verificirati pristupanje u SDA), najkasnije u roku od 60 dana od dana potpisivanja pristupnice.

Odluka kojom se verificira pristupanje u SDA dostavit će se novom članu SDA, pripadajućem mjesnom odboru, kantonalnoj/regionalnoj organizaciji SDA, te Stručnim službama SDA radi uvođenja u Centralni registar članstva SDA.

Odluka kojom se odbija pristupanje SDA mora biti obrazložena, a razlozi za odbijanje mogu biti članstvo u drugoj stranci, moralni lik i djelovanje koje nije u skladu sa ciljevima i programskim načelima SDA i sl.

Na odluku o odbijanju pristupanja u članstvo, potpisnik pristupnice, ima pravo prigovora u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

O prigovoru odlučuje Etički odbor u roku od 60 dana od dana podnošenja prigovora. Odluka Etičkog odbora je konačna i ne može se pobijati pred drugim organima SDA.

Član 15.

O svim članovima SDA, Stručne službe SDA vode Centralni registar članstva SDA.

Članovima SDA, nakon provedene procedure prijema u članstvo i upisa u Centralni registar članstva SDA, izdaje se članska karta.

Izgled i sadržaj Centralnog registra članstva SDA i članske karte utvrdit će Predsjedništvo SDA posebnim pravilnikom.

Član 16.

Prava člana SDA su:

 • da sudjeluje u odlučivanju o svim bitnim pitanjima za SDA, neposredno ili preko izabranih predstavnika u organima SDA,
 • da bira i da bude biran u organe SDA,
 • da bude kandidat SDA za predstavničke i izvršne organe vlasti
 • da bude informisan o stanju i aktivnostima SDA, njenih organa i tijela,
 • da daje inicijative, prijedloge i mišljenja u vezi sa radom SDA i aktuelnim društvenim pitanjima koja zahtijevaju angažman SDA,
 • da javno iskazuje mišljenje,
 • da ostvaruje druga prava u skladu sa odredbama Statuta i odlukama donesenim na osnovu Statuta.

Član 17.

Dužnosti člana SDA su:

 • da djeluje u skladu sa Statutom, Programom, Etičkim kodeksom i drugim aktima SDA,
 • da se aktivno zalaže za ostvarivanje ciljeva SDA,
 • da u institucijama političkog sistema dosljedno zastupa programska opredjeljenja i stavove organa SDA,
 • da provodi odluke organa SDA,
 • da čuva i unapređuje ugled SDA,
 • da redovno plaća članarinu,
 • da radi na unapređenju međusobnih odnosa i štiti ugled članova SDA,
 • da izvršava druge obaveze koje proizlaze iz Statuta i odluka donesenih na osnovu Statuta.

Član 18.

Prava i obaveze člana SDA stiču se danom donošenja Odluke o potvrđivanju pristupnice SDA, odnosno danom kada je odluka Etičkog odbora postala konačna.

Član 19.

Član SDA je dužan redovno plaćati članarinu.

Članarina se koristi isključivo za finansiranje rada SDA.

Visina članarine, posljedice neplaćanja članarine i druga pitanja u vezi sa njom utvrđuju se posebnom odlukom Glavnog odobora SDA.

Član 20.

Član SDA dužan je izmirivati i druge finansijske obaveze (uvećanu članarinu) koje proizilaze iz ulaganja SDA u izbornu kampanju i omogućavanja njegovog predstavljanja SDA u predstavničkim, izvršnim i drugim organima vlasti, što će se preciznije regulisati odlukom Predsjedništva SDA.

Član SDA može davati materijalnu pomoć SDA u obliku donacija i drugih oblika pomoći u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija.

Član 21.

Članstvo u SDA prestaje:

 • istupom na vlastiti zahtjev (pisanom izjavom, povratom članske karte ili drugom javnom radnjom ili postupkom kojim se nedvosmisleno manifestira volja prestanka članstva u SDA),
 • brisanjem iz evidencije članstva SDA,
 • isključenjem iz članstva SDA,
 • smrću člana.

Član 22.

Član SDA briše se iz evidencije članstva u slučaju:

 • učlanjenja u drugu političku stranku,
 • kandidovanja na listi druge političke stranke, nezavisnoj listi ili kao nezavisni kandidat bez saglasnosti organa SDA,
 • napuštanja kluba poslanika odnosno vijećnika/odbornika SDA u predstavničkom tijelu,
 • ako godinu dana ne plaća članarinu i ako svoju obavezu ne izvrši u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog upozorenja.

Odluku o brisanju iz evidencije donosi općinski/gradski izvršni odbor i Izvršni odbor SDA Brčko Distrikta BiH.

Član SDA može u roku od 15 dana, od dana dostavljanja odluke iz prethodnog stava, uložiti prigovor. O prigovoru odlučuje Etički odbor u roku od 60 dana od dana podnošenja žalbe. Odluka Etičkog odbora je konačna i ne može se pobijati pred drugim organima SDA.

Do donošenja odluke iz prethodnog stava, prava i obaveze člana SDA miruju.

Član 23.

Članovima SDA koji djeluju suprotno Statutu, Programu i drugim općim aktima SDA i time bitno narušavaju ugled ili nanose štetu SDA, mogu se izreći mjere odgovornosti i to:

 • javni ukor,
 • isključenje iz SDA.

Javni ukor se izriče za povrede člana 17. ovog Statuta, kojima je nanesena manja šteta SDA i kada se ocijeni da će ta mjera imati pozitivan učinak na daljnje postupke, aktivnosti i djelovanje tog člana u SDA.

Isključenje iz SDA može se izreći članu za teže oblike povreda obaveza iz člana 17. ovog Statuta, kojima je SDA nanesena znatna šteta, odnosno članu SDA koji djeluje suprotno odlukama organa SDA, svojim ponašanjem krši Statut, Program ili Etički kodeks, ne ispunjava prava i obaveze, te narušava ugled SDA.

Član 24.

Postupak utvrđivanja odgovornosti je hitan, a provode ga odgovarajući organi u skladu sa ovim Statutom.

Za provođenje prethodnog ili određenih faza postupka za utvrđivanje odgovornosti, organ nadležan za vođenje postupka i izricanje mjera odgovornosti može imenovati posebne komisije kao pomoćna tijela, ali bez prava na donošenje same odluke.

Član protiv kojeg se vodi postupak poziva se obavezno na sjednicu organa koji odlučuje o njegovoj odgovornosti, te će mu se dozvoliti da obrazloži svoja stajališta i podnese potrebne dokaze u svoju odbranu.

Ukoliko bi daljnji rad i prisustvo u organima SDA člana protiv koga je pokrenut postupak odgovornosti u SDA mogli nanijeti štetu SDA, može mu se i prije okončanja postupka izreći suspenzija (udaljenje iz organa), koja vrijedi do donošenja konačne odluke.

Član 25.

Odluku o isključenju iz članstva donosi opštinski/gradski ili Izvršni odbor SDA Brčko Distrikta BiH samoinicijativno ili na obrazložen prijedlog mjesnog odbora SDA kojemu član pripada.

Odluku o isključenju iz članstva mogu donijeti i Glavni odbor, te Predsjedništvo SDA.

Odluka o isključenju člana mora biti u pisanom obliku, obrazložena sa poukom o pravu na žalbu i dostavljena preporučenom pošiljkom.

Protiv odluke o isključenju može se podnijeti žalba u roku od 15 dana od prijema odluke. O žalbi odlučuje Etički odbor u roku od 60 dana od dana podnošenja žalbe.

Odlučujući po žalbi na odluku iz stavova 1. i 2. ovog člana, Etički odbor istu može potvrditi ili ukinuti ili vratiti na ponovno odlučivanje.

Do konačnosti odluke o izrečenoj mjeri, prava i obaveze člana SDA miruju.

Odluka Etičkog odbora je konačna i ne može se pobijati pred drugim organima SDA.

Statut Stranke demokratske akcije

Logo banner - SDA HNK bijeli

Rade Bitange 12, 88104 Mostar,
Bosna i Hercegovina

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Newsletter

Prijavite se i na Vašu Email adresu će stizati informacije o aktivnostima kandidata SDA HNK.

Stranka demokratske akcije HNK © 2024. Sva prava pridržana.